Wyznanie Naszej Wiary

Wierzymy że:

1. Biblia – Słowo Boże Starego i Nowego Przymierza składa się z 66 ksiąg kanonicznych         (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym i wystarczającym, zakończonym do poznania prawdy o zbawieniu , objawieniem Bożym . Jest ona wyłączną i jedyną nieomylną normą wiary i życia chrześcijańskiego . Oryginalny tekst Pisma Świętego jest w pełni natchniony przez Ducha Świętego.
2. Istnieje tylko jeden Bóg objawiony człowiekowi jako Ojciec i Syn i Duch Święty.
3. Jezus Chrystus, Syn Boży, narodził się z Marii Dziewicy , przeżył bezgrzesznie życie, umarł na krzyżu, aby odkupić człowieka, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, wstawia się za nami , panuje i powróci na ziemię, by sądzić wszystkich ludzi.
4. Każdy człowiek jest grzeszny.
5. Grzesznik może być usprawiedliwiony tylko z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa .
6. Duch Święty jest sprawcą odrodzenia, uświęcenia i uwielbienia nawróconego grzesznika. Żyje on w wierzącym od momentu jego odrodzenia.                                                                   7. Nowy Testament uczy o Kościele Bożym jedynie w dwóch następujących znaczeniach :
a. o jednym, niepodzielnym Kościele Jezusa Chrystusa Jego Ciele , złożonym ze wszystkich odrodzonych przez Ducha Świętego chrześcijan,
b. o Zborach, lokalnych zgromadzeniach i ochrzczonych wierzących.
8. Jezus Chrystus ustanowił dla Kościoła dwa obrzędy:
a. całkowite zanurzenie wierzących w wodzie , jako jedyny chrzest chrześcijański, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
b. wieczerzę Pańską pod postacią chleba i wina.

Dodane: 22/02/2014