Pastor - Zbigniew Rekorajski

Charakterystyka biblijnego Kościoła

Żory, dnia 04.03.2014 roku Charakterystyka Bożego Kościoła Tekst: Mat. 16/18; , 1Kor. 12/27; Budowla, którą wznosimy musi opierać się na Słowie Bożym – Biblii. Bóg błogosławi swoje dzieło, nie ludzkie. I. Wszystkie społeczności potrzebują Biblijny fundament [ Ef. 2/19-20;] Wszystkie społeczności potrzebują biblijnego fundamentu do budowania ciała, Kościoła Boga żywego, którego założycielem jest sam Jezus Chrystus.W rezultacie prawidłoweg wejścia w relacje z Bogiem, już nie jesteśmy cudzoziemcami lecz wstąpiliśmy w przymierze, staliśmy się uświęconymi, domownikami Boga budującymi na Słowie Bożym. Jezus jest głównym pryncypium [ podłożem ] dla Kościoła, kamieniem węgielnym oraz Jego apostołowie, na których tchnął swego ducha. II. Natura Biblijnego Kościoła [ Ef. 1/22-23, 2/21-22;] [Mat. 6/33;] Naturą Biblijnego Kościoła nie są sprawy materialne, lecz szukanie Królestwa Bożego i jego mocy, sprawiedliwości oraz bycia otwartym na działanie Ducha Świętego. Ponadto musimy się poddać głowie Kościoła, wspólnie budując się na mieszkanie w Duchu. a) Co sprawia, że Kościół jest duchowy? [ Jan 4/23-24;] b) O co Kościół powinien zabiegać? [ 1Kor. 14/1-6, 12;] III. Odrzucenie kamienia budulcowego [Mar. 7/5-13;] [ Dz.Ap. 4/11;] Wielu budowniczych odrzuciło Boga i Jezusa Chrystusa jako kamień węgielny i podwalinę Boga Ojca w swoich budowlach i zachowują własną naukę mówiąc, że budują na przesłaniu Słowa Bożego. IV. Biblia ostrzega przed złymi nauczycielami [ 1Tym. 4/1-2; ] Biblia uczy nas szukać takiego rodzaju społeczności, gdzie będziemy mogli służyć Bogu w Duchu i w prawdzie. Paweł mówi, że Duch wyraźnie powiada, że w późniejszych czasach odstąpią ludzie od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. V. Potrzeba budowania na fundamencie Słowa Bożego [ 2Tym. 3/16;, 4/3-4; ] Musimy budować Kościół na fundamencie Słowa Bożego, zgodnie z nakazami Bożymi i z nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz Jego apostołów. Biblijny Fundament Kościoła Jezusa Chrystusa 1) Nauczanie z Pisma Świętego. [ Ef. 4/11-12, 16; ] [ Dz.Ap. 5/42;] 2) Modlitwa, społeczność, łamanie chleba i trwanie w nauce. [ Dz.Ap. 2/42; ] 3) Śmierć starego człowieka poprzez chrzest wodny. [ Rzym. 6/3-7; ] [ Gal. 2/20, 3/27; ] [ Kol.2/12; ] 4) Dary Ducha Świętego i posługi. [ 1Kor.12/4-11; ]                                                                      5) Chrzest w Ducha Świętego. [ Mat. 3/11;] 6) Uświęcenie i dyscyplina życia duchowego. [ 2Tym. 4/2;] [ Hb.12/14;] 7) Niesienie pomocy biednym i sierotom, ofiarność. [ Jak. 1/27;] 8) Składać świadectwo pośród ludzi nie należących dodo Jezusa. [ Mat. 10/32-33;] [ Łk. 9/26;] 9) Oddawanie chwały Bogu modlitwą duchem, rozumem oraz śpiewem. [ 1Kor. 14/2,14-17;]  10) Wzór Zgromadzenia Bożego. [ 1Kor.14/23-26;] 11) Wieczerza Pańska w Kościele i jej ważność. [ Jan 6/53-57;] 12) Przygotowanie pracowników i sług do służby. [ Ef. 4/12-13;] [ 2Tym. 2/2;] VI. Kościół / εκκλησια [ wywołani, wyrwani ] 1. Kościół nie jest budynkiem [ Dz.Ap. 7/48, 17/22-24;] 2. Prawdziwi czciciele Boga Ojca [ Jan 4/20, 23-24;] 3. Kościół to więcej niż budynek [ 1Kor. 1/2;] VII. Kościół to reprezentanci Boga i Pana Jezusa [ 2Kor. 5/19-20;] Kościól to wybrani, wywołani, wezwani ludzie [ 2Mojż. 19/6;] [ Jan 15/16;]. Kościól jest ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętgo, jak również nasze ciało z osobna jest członkiem, którego głową jest Jezus Chrystus. [ 2Tym.1/14;] [ Dz.Ap. 8/15-16;] [ 1Kor. 3/16;] [ Ef. 1/22;]      [ Kol. 1/8;] W prawdziwym Biblijnym Kościele Jezusa Chrystusa, Duch Święty nie jest postacią rezerwową ale konieczny do wzrostu Kościoła. Ponieważ istotą żywego, świętego i czystego Biblijnego Kościoła jest suwerenne poruszanie się Ducha Świętego pośród odkupionych ludzi.                [Dz.Ap. 9/31;] Wewnątrz Biblijnego Kościoła Kościół został założony poprzez samego Pana Jezusa, który położył za niego życie umarł i zmartwychwstał oraz posłał Ducha Świętego ”w dzień pięćdziesiątnicy” ( ημεραν της πεντεκοστες ) od tego momentu zaczął działać żywy Kościół [ Dz.Ap. 1/1-8;], w którym Chrystus jest naszym zbawicielem, uzdrowicielem, daje służby, chrzci Duchem Świętym oraz troszczy się o swój Kościół będąc z nim, aż do skończenia świata. Jezus przyoblekł Kościół w niebiańską moc i obdarował wszystkim co jest potrzebne do Bożego życia i wzięcia największych obietnic. [ 2P.1/3-4;] 1. Członkostwo: przez przyjęcie słowa , narodzenie z Ducha [Jan.1/12-13;, 3/5-8;], chrzest, czyli zanurzenie w Chrystusa Jezusa (Ciało) Kościół. Podobnie Duch Święty napełnia Kościół, ludzi, którzy są jego członkami prowadzeni przez Niego. [ Rzym.8/14;] 2. Społeczność: jest niemożliwe żyć chrześcijańskim życiem w pełni tego słowa znaczeniu bez życia wspólnie ze społecznością dzieci Bożych. Biblia nie zna takiego pojęcia jak samotne chrześcijaństwo. W Nowym Testamencie prawdziwe chrześcijaństwo uświęca się i oczyszcza podczas wspólnych społeczności. [ 1Jan.1/7;], [ Dz.Ap.2/42;] 3. Służby: jedną tylko służbą nie można budować Kościoła Jezusa Chrystusa np.: ewangelizować czy prorokować. Kościół nie jest budowany na własnym fundamencie lecz ma być budowany na Jezusie i kierowany przez Ducha Świętego, który daje dary ludziom w Kościele . Prawdziwy Kościół popiera manifestacje Darów Ducha Świętego i ustanowienia Jezusa [Ef.4/11-12;] . Paweł pokazuje potrzebę i zależność każdego członka w Kościele od Jezusa Chrystusa. Jako rodzina Boża, my nie możemy traktować Kościoła jak zwykłej ludzkiej organizacji, pracują i szukając naszej indywidualnej sławy czy zaspokojenia osobistych ambicji, unikając niesienia ciężaru służby. [1Kor.12/21;, 27-28;] Wykonywanie pracy jako przywódcy na jakimkolwiek poziomie, zobowiązuje nas zawsze do pokory. [1P.5/4-5;] Jedną z cech przywódców w Kościele jest opieka nad stadem Bożym, które Jezus nabył własną krwią. [ Dz.Ap.20/28;] Przywódcy nie powinni postępować jak ”Diotrefes” lecz powinniśmy pracować w Panu jak ”Gajus”, który żył w prawdzie. [ 3Jan.w.1-9;] 4. Jego Dary: ciało powinno kontynuować dalej to co Jezus zaczął czynić i nauczać [Dz.Ap.1/1;]. Dary Łaski i Dary Posługi objawiają obecność Ducha Świętego w życiu i służbie Kościoła [Ef .4/7;] [1 Kor.12/7-11;] [Rzym.12/3-8;] [1 P.4/10-11;]. 5. Chwała: życiem Kościoła nie jest tylko spotykanie się lecz konkretny cel istnienia, czynić ludzi uczniami Jezusa, kiedy Kościół śpiewa, ludzie nie uczą się poprawnego życia czy dyscypliny. Potrzebujemy nie tylko wierzyć, śpiewać czy modlić się ale musimy wiedzieć w co wierzymy i czy to jest zgodne z Pismami. [ Dz.Ap.2/47;] 6. Kościół ma być Świadkiem: każdy zgodnie z powołaniem i przeznaczeniem w Kościele ma wykonywać służbę i świadczyć czego dokonał Bóg w jego życiu. [Dz.Ap.1/8;] [Mat.28/19-20;] [Mar.5/19-20;] [Jan.4/39-42;] 7. Wierność: wierność to wypełnianie Słowa Bożego. Wierność powinna być charakterystyczną cechą Bożego ludu i wnętrza Kościoła. Odpowiedzialność każdego członka w Kościele za gorszenie i niewiarę [ Mar.9/42-48;] . My powinniśmy przeciwdziałać upadkowi moralności w społeczności ludu Bożego , gdzie zajmujemy stanowisko rządcy . Przywódcy (Słudzy) i członkowie powinni pamiętać o wierności Bogu .Wewnątrz Kościoła musi być owoc Ducha Świętego , którym jest wierność [Gal.5/22 f;]. Zgorszenie faryzeuszy prawdą [Mat.15/1-4,11-13;]. 8. Jedność: wewnątrz Kościoła musi panować jedność nauki i rozumienia postanowień Bożych oraz sposobu działania Boga w Kościele [Ef.4/1-7,16;]. Jezus jest głową my jesteśmy tylko Jego współpracownikami [1Kor. 3/7-9;]. 9. Świętość: Kościół powinien utrzymać prawdziwą świętość. Trwanie w prawdzie może być dokonane poprzez nauczenie słowa i dyscyplinę. Życie pokazuje czy Kościół ma naturę Jezusa [ Hb.12/14;] [1P.1/15-16;]. Kościół nie powinien zapominać, że ma cierpieć dla ewangelii i świętego życia oraz , że jest zdolny walczyć w duchowej bitwie. Chrystus Jezus pokonał grzech i diabła [Dz.Ap.14/19-20;]. Na koniec bardzo ważne zadania dla Kościoła Bożego: głoszenie Słowa w dobrych i złych czasach ( 2Tym. 4/1-2;), prawidłowe i należyte wykładanie Słowa ( 2Tym. 2/15), nie odpaść od wiary przez błędną naukę ( 1Tym. 6/20-21;). Pastor Zboru w Żorach – Zbigniew RĘKORAJSKI

Dodane: 23/02/2014

Leave a Reply