Pastor - Zbigniew Rekorajski

Kazanie Biblijne

Żory, dnia 26.01.2014 r.

Kazanie Biblijne

Słowo Boże – 2 List do Tymoteusza 2/15;

15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.

Zadaniem jest wyjaśnianie Bożego Pisma i Jego znaczenia. Kazanie ma za zadanie zmieniać ludzi, którzy Go słuchają. Jeżeli nasze kazanie nie ma celu i zastosowania, daremnie je wygłosiliśmy. I. Kazanie wyjaśniające Nie każdy zgadza się z poglądem , że kazanie wyjaśniające , czy w ogóle jakiekolwiek rodzaj kazania , stanowią pilną potrzebę Kościoła. W niektórych kręgach utrzymuje się pogląd, że kazanie tak naprawdę powinno być zaniechane. Bieg czasu usunął je z życia, a teraz wskazuje na inne metody i obowiązki duszpasterskie, które mogą być skuteczniejsze i bardziej zdawać egzamin w teraźniejszości. Często człowiek stojący za kazalnicą ulega pokusą głoszenia wszystkiego, tylko nie zwiastowania Słowa Bożego – chętnie powie monolog na temat lewicowych czy też prawicowych systemów politycznych, wyjaśnia teorie ekonomii, nowe tendencje filozofii religijnej, stare religie, hasła oraz omawia współczesne trendy w dziedzinie psychologii,         o swojej żonie, dzieciach, problemach rodziny, w sprawach finansowych / pozytywnych czy negatywnych / ale to nie jest głoszenie Słowa Bożego i Jezusa Chrystusa. II. Ludzie potrzebują kazania wyjaśniającego Kaznodzieja nie głosząc Pisma Świętego , naraża na szwank swój autorytet , ponieważ nie konfrontuje słuchaczy ze Słowem Bożym, lecz ludzkim . Dlatego to nowoczesne kazania wywołują tylko ziewania, ponieważ brak w nich Boga i mocy Ducha Świętego. Bóg przecież mówi przez Biblię, która jest Jego słowem dla ludzi. Biblia jest największym przekazem, przez który zwraca się Bóg do każdego z nas. Dlatego kazania Biblijnego nie należy traktować jako „przestarzałej historyjki o Jezusie i jego miłości”. Poprzez głoszenie Słowa Bożego / Pisma Świętego / Bóg wchodzi w kontakt z ludźmi, aby przywieść ich do pokuty i zbawienia [ 2Tym.3/15; nie swoje opowiadania ] oraz do dojrzałości chrześcijańskiej w duchowym życiu [ 2Tym.3/16 – 17; ]. Nauka wynikająca z tekstu ; a) Pismo jest natchnione, b) pożyteczne do nauki, c) wykrywa błędy, d) wychowuje w sprawiedliwości. Kazanie wyjaśniające jest przekazywaniem biblijnych prawd, pokazanych dzięki historycznym, gramatycznym i literackim studiom jej tekstu, umieszczonego w odpowiednim kontekście, które to prawdy Duch Święty stosuje najpierw do osobowości i doświadczeń kaznodziei, a przez niego do słuchaczy. Czy – ja jako kaznodzieja, usiłuję nagiąć swoje myśli do Słowa Bożego, czy też używam Słowa, aby poprzeć swoje własne myśli. Biblia jest dla kaznodziei najwyższym kaznodzieją. Kaznodzieja wyjaśniając Biblię, konfrontuje z nią ludzi, zamiast robić na jej podstawie odczyt na temat historii czy archeologii. Ludzie nie po to przychodzą do kościoła, aby skazywać Judasz, Piotra czy Salomona, lecz aby osadzić siebie samych a nie innych ludzi. Na przykład : Wyobraźmy sobie że list Pawła adresowany do Koryntian, zawieruszył się gdzieś na poczcie i zamiast do Koryntian dotarł do Filipian. Filipianom trudno było by zrozumieć problemy, o jakich pisał Paweł, jako że żyli winnych warunkach niż ich bracia z Koryntu. Listy Nowego i Starego testamentu, podobnie jak proroctwa Starego Testamentu kierowane były do określonej grupy ludzi, którzy borykali się z konkretnymi problemami. Dlatego współczesne kazanie wyjaśniające pozostanie bez efektu , dopóki kaznodzieja nie zrozumie, że jego słuchacze także żyją pod określonym adresem i mają określone potrzeby i sposób myślenia czy wyobrażenia. W końcu kaznodzieja nie mówi do całego rodzaju ludzkiego, lecz do konkretnych osób, nazywając je po imieniu. Dar pastora – nauczyciela zakłada pełnienie obydwu funkcji – tak pastora / pasterza /, jak i nauczyciela. Kazanie jest częścią troski o dusze ludzkie, a troska o duszę wyraża się rozumieniem potrzeb zgromadzenia / trzody pośród, której ustanowił mnie Bóg / Duch Święty /. Dobry pasterz zna swoje stado. Niektórzy pasterze troszczą się o cudze stada, pośród których nie ustanowił ich Duch Święty i o cudze pole pracy. Kazanie powinno : wyjaśnić myśl Bożą, dowieść, że to jest prawdą, spowodować zastosowanie tej nauki przez słuchaczy aby osiągnąć Boży zamiar. III. Kazanie musi mieć cel Każdy kaznodzieja powinien zadać sobie pytanie: dlaczego mówi to kazanie? To oczywiste pytanie pociąga za sobą wiele niejasnych odpowiedzi. Na przykład : w niedzielne / przedpołudnie / popołudnie /, oczekuje się ode mnie, że powiem cokolwiek, dlatego mówię, w zeszłym tygodniu mówiłem z 1Mojż.rozdz.20, więc w tym tygodniu będę mówił z 1Mojż.rozdz.21, inni mówią bo chcą rzucić wezwanie ludziom / jakie motywacje mamy my / ? Takie cele dotykają wszystkiego i niczego nie trzymają się mocno konkretnej nauki . Niezależnie od tego, jak wspaniałe, czy nawet biblijne jest kazanie, jeżeli nie ma określonego celu, nie warte jest wygłoszenia. Ponieważ kaznodzieja nie ma pojęcia, po co w ogóle mówi to kazanie. Na przykład : Wyobraźmy sobie, że pytamy drużynę hokejową , / jaki jest cel hokeja ? / lub drużynę piłki nożnej czy piłki ręcznej. Na lodowisku mają wszystkie rodzaje działań czy na boisku – jazda po lodowisku / bieganie po boisku /, wbijanie krążka do bramki, atak, podawanie krążka czy piłki – ale celem drużyny powinno być pokonanie przeciwnika a nie tylko bieganie po boisku czy jeżdżenie po lodzie. Zespół, który nie ma zakorzenionego mocno swojego celu wewnątrz siebie, gra tylko dla rozrywki aby pobiegać po boisku. Nasuwa się pytanie : / Po co mówi się kazanie ? / Pastor , kiedy stoi twarzą w twarz przed zborem ma duży zasób środków do wykorzystania takich jak – wyjaśnia , ilustruje , napomina, uzasadnia i gestykuluje . Pożałowania godny jest jednak ten duchowny , który nie chce zrozumieć, że kazanie powinno w pływać na sposób życia słuchających, ponieważ musi mieć cel i zastosowanie w życiu słuchających. Na przykład : Nikt nie staje się lepszy dlatego tylko, że wie, iż Bóg stworzył niebo i ziemię . Szatan wie o tym także, jak wiedział również Ahab, Judasz Iskariota. Nikt nie jest lepszy dlatego tylko, że wie, iż Bóg tak umiłował świat, że dla jego zbawienia, dał swego syna pierworodnego. W piekle znajdują się miliony, które też o tym wiedzą. Prawda Biblijna / teologiczna / jest bezużyteczna dopóki nie jesteśmy jej posłusznymi. Celem nauczania Biblijnych doktryn jest doprowadzenie wszystkich do wymiarów pełni Chrystusowych w chrześcijańskim życiu. Pismo jest po to, abyśmy byli; przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła Boga [ 2 Tym.3/17;]. Nasze cele, powiedział apostoł Paweł Tymoteuszowi, wypełnimy poprzez: nauczanie doktryny, unikanie błędów w wierze i uczynkach, naprawianie zła, uczenie ludzi prawidłowego postępowania w życiu. Dlatego powinniśmy wiedzieć, co mamy głosić i jak to robić. Przygotować wspólnie przykładowe kazanie i pamiętać, że każdy musi zadać sobie pytania kiedy rozważa nad tekstem – takie jak: do kogo to mówione, / do konkretnej grupy, człowieka, zboru, kościoła / kto to mówi, / Bóg , Jezus, faryzeusz, diabeł , uczony, ktoś przypadkowy / dlaczego, / powinienem to wiedzieć albo zastosować / jak, / mogę to zastosować dzisiaj / po co, / mam to wiedzieć / czy to prawd , / kogo dotyczy / itd. Zakończenie:  Jakie będzie od dzisiaj moje podejście do Słowa Bożego.  Czy to czego nauczam doprowadzi ludzi do życia wiecznego. Dlaczego moje kazanie powinno mieć cel. Pastora Zboru w Żorach – Prezbiter / Zbigniew RĘKORAJSKI

Dodane: 23/02/2014

Leave a Reply