O Nas

KIM JESTEŚMY I DLACZEGO NAZYWAMY SIĘ KOŚCIÓŁ PENTAKOSTALNY

Nawiązując do słów Pana naszego Jezusa Chrystusa przekazanych przez usta Świętego Marka czytamy; I rzekł im; Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy , będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ew. Marka 16/15-18; Jesteśmy chrześcijanami, którzy w oparciu o Słowo Boże – Biblię, ukierunkowali swoją naukę i codzienne życie, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu, który jest sprawcą naszej wiary, miłości, narodzenia na nowo i zaspakaja najgłębsze potrzeby każdego wierzącego człowieka. Nie uważamy się za kogoś lepszego, przeciwnie, chcemy być naśladowcami Jezusa Chrystusa w codziennym życiu, korzystać z darów duchowych jak: uzdrawianie, mówienie innymi językami, tłumaczenie języków, proroctwa, otrzymywanie objawień przez Ducha Świętego podczas nabożeństw Zborowych i korzystania z obietnic Bożych. Prowadzimy również jako Kościół pracę ewangelizacyjno – misyjną w Zakładzie Karnym. Celem Kościoła jest: głosić wszystkim ludziom ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, pielęgnowanie życia chrześcijańskiego wśród jego członków i wszystkich ewangelicznie wierzących poprzez wyznawanie i głoszenie nauki apostolskiej, pogłębianie więzi z Bogiem i jedności między chrześcijanami, rozwijanie życia modlitewnego i dokonywanie obrzędów nowotestamentowych, tworzenie i powoływanie nowych społeczności, lokalnych zborów. Nazwa naszego związku wyznaniowego pochodzi od greckiego słowa; ” πεντηκοστή – pentēkostē – pen-tay-kos-tay ”. Słowo to w Piśmie Świętym oznacza; dzień zesłania Ducha Świętego, 50-ty dzień po Święcie Paschy, dzień Zielony Świąt, pięćdziesiątnicę. W Nowym Testamencie czytamy, że gdy nastąpiło wypełnienie obietnicy Ojca, danej przez Jezusa Chrystusa swoim uczniom podczas Jego ziemskiej służby. Po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, gdy nadszedł dzień pentakostalny /pięćdziesiątnicy wszyscy zgromadzeni razem z apostołami zostali napełnieni Duchem Świętym, którego Bóg posłał do Kościoła zgromadzonego w Jerozolimie.

NOWY TESTAMENT

Dzieje Apostolskie Rozdział 2 wiersze 1 do 4. 1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2. I powstał nagle z nieba szum , jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Dz.Ap. 2/1-4; Synod jest najwyższą władzą naszego Kościoła, który zbiera się raz na trzy lata. Za prawidłową działalność i rozwój Kościoła odpowiedzialna jest Naczelna Rada Kościoła, z siedzibą w miejscowości Żory. W skład Naczelnej Rady Kościoła wchodzą; Naczelny Prezbiter Kościoła Pentakostalnego oraz dwóch jego zastępców odpowiedzialnych za sprawy nauczania i duszpasterstwa, misję i ewangelizację oraz organizowanie współpracy między Zborami. Jednostkami organizacyjnymi Kościoła mającymi osobowość prawną są Zbory. Jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej są Placówki. Zbory Kościoła Pentakostalnego mają pełną swobodę działania w ramach wspólnie wyznawanej wiary na zasadach Pisma Świętego. Za działalność i rozwój Zboru odpowiedzialny jest Pastor, który koordynuje pracę Starszych Zboru i reprezentuje Zbór na zewnątrz. Do obowiązków Pastora należy w szczególności: organizowanie i prowadzenie nabożeństw w Zborze, chrztu wiary, wieczerzy Pańskiej, ślubu, modlitwy o błogosławieństwo dziecka i uroczystości pogrzebowej, głoszenie Słowa Bożego. Nasze cele realizujemy głównie poprzez: urządzanie nabożeństw publicznych, prowadzenie konferencji, koncertów, wykładów, spotkań ewangelizacyjnych, rozpowszechnianie nauki ewangelicznej za pomocą własnych wydawnictw, nagrań audycji, filmów, kształcenie chrześcijańskie, powoływanie duchownych, pracę duszpasterską i charytatywną. Członkami naszego Kościoła mogą zostać osoby pełnoletnie, które na Zebraniu Członkowskim Zboru, wyraziły dobrowolną chęć przystąpienia do Zboru. Zbory są częścią Kościoła Pentakostalnego w RP, który jest wpisany do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych w dziale A pozycja 106, z datą wpisu 01.02.1996 r. Kościół Pentakostalny w Rzeczypospolitej Polskiej.

EDUKACJA – BRACIA USŁUGUJĄCY SŁOWEM BOŻYM W KOŚCIELE

Bracia, którzy podjęli się edukacji w ”Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie” i podnoszą swoje kwalifikacje. KSB – Korespondencyjne Studia Biblijne / ChIB – Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, ul. Puławska 114 USB – Uzupełniające Studia Biblijne / ChIB – Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, ul. Puławska 114 DSB – Dyplomowe Studia Biblijne / ChIB – Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, ul. Puławska 114 SKE – Szkoła Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego / ChIB – Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, ul. Puławska 114 SPR – Szkoła Poradnictwa Rodzinnego / ChIB – Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, ul. Puławska 114 USB – Uzupełniające Studia Biblijne / TCM International Institute – Austria.

Br. Adam Kamieniorz – ukończył KSB i USB-ChIB

Br. Jan Kostweicz – ukończył / KSB / SKE / USB-ChIB

Prezbiter_Robert_mały

Br. Robert Skocki – ukończył / KSB / DSB / SPR / USB-TCM International Institute – w Austrii

Pastor - Zbigniew Rekorajski

Br. Zbigniew Rękorajski – ukończył / KSB / DSB / SKE / USB-TCM International Institute – w Austrii