Archiwa tagu: Listy i Dokumenty

Pastor - Zbigniew Rekorajski

Nowo narodzenie przez Słowo Boże

NOWO NARODZENIE POPRZEZ SŁOWO BOŻE NARODZENI Z BOŻEGO NASIENIA, KTÓRYM JEST SŁOWO BOGA. Tekst: Ew. Jana 3/1–21; Musimy stać się nowymi stworzeniami przez narodzenie z Boga poprzez Jego Słowo. Boża prawda jest nie do pominięcia aby wejść do Królestwa Bożego.

 • Dzisiaj będziemy chcieli zrozumieć :
 • Dla kogo Jezus jest zbawicielem?
 • Jak możemy narodzić się na nowo?
 • Kiedy jesteśmy włączeni do ciała Jezusa?
 • Dlaczego Jezus Chrystus jest tylko zbawicielem?
 • Jakie znaki towarzyszą wierzącym i jak je wziąć?
 • Co to są martwe uczynki ?
 • Co to znaczy zanurzeni w Jezusa Chrystusa ?  [itd.]

Pierwszym krokiem na drodze chrześcijańskiej jest narodzić się na nowo, to przyjąć Słowo i narodzić się z wody oraz ducha, zostać włączonym do Kościoła-Ciała Jezusa Chrystusa. [Ef.5/23;]

 1. Stał się zbawicielem dla wszystkich , którzy są mu posłuszni . [Hb.5/9;]
 2. Czy narodziłem się dla Królestwa Syna Jego umiłowanego?

a. przez narodzenie stajemy się uczestnikami rodziny tego, który nas zrodził ….. b. skoro narodziłem się w Polsce uważam, że jestem Polakiem i również obywatelem tego kraju ….. c. dostęp do wszystkich obietnic Boga i Królestwa Bożego , otwiera nam nowo narodzenie, o którym mówił Pan Jezus do Nikodema …… Piotr, kiedy wygłosił pierwsze kazanie, dał wzór pojednania się z Bogiem, oraz sposób przyjścia do Boga .  [Dz.Ap. 2/38 – 41;] I. Jezus powiedział: Jan. 3 / 3; – jeżeli się nie narodzicie na nowo [ powtórnie ] Jan. 3 / 5; – jeżeli się nie narodzimy z wody i Ducha Nowo narodzenie jest konieczne aby być zbawionym ponieważ przez nie wchodzimy we właściwy związek z Bogiem. Ono musi nastąpić wpierw zanim będziemy mogli korzystać z Bożych dobrodziejstw, o których mówi Biblia . II. Nowo narodzenie nie polega tylko na: a. intelektualnym przyjęciu chrześcijaństwa, b. spełnianiu obowiązków religijnych, c. odmawianiu modlitw, d. czytaniu Biblii, e. zachowywaniem zasad moralnych, f. spełnianiu dobrych uczynków, g. ani żadnych z tych rzeczy, w które niektórzy wierzą , że mogą ich zbawić . Nikodem , do którego zwrócił się Pan Jezus mówiąc o nowo narodzeniu spełniał większość z tych wymienionych warunków:

 • chodził do Świątyni codziennie,
 • nie był jak inni; rabusiem, złodziejem, oszustem czy cudzołożnikiem,
 • był nauczycielem i przywódcą religijnym,
 • modlił się,
 • dawał dziesięcinę z całego dorobku,
 • pościł dwa razy w tygodniu,
 • był biegły w Pismach.

Pan Jezus mówi do niego, musicie się na nowo narodzić. Ef.2/5;,8;  Albowiem łaską zbawieni jesteśmy ….. Boży to dar ….. Ef.2/10;  Przeznaczył nas Bóg do dobrych uczynków …… Gal.2/21;  Nie odrzucam tedy łaski Bożej bo jeśli przez …….. Rzym.11/6;  A jeśli z łaski to już nie z uczynków …….. III. Jezus powiedział najważniejsze słowa do niego: [ Jan.3/7;] a) musicie się (wszyscy) na nowo narodzić. IV. Więc jak się mogę narodzić na nowo? Tym, którzy Go przyjęli (Słowo) Jezus mówi Ja jestem słowo , dał prawo stać się dopiero Dziećmi Boga, gdyż narodzili się z nasienia Boga [ słowa ]. Którzy narodzili się nie z krwi i cielesnej woli człowieka, ale z woli Boga. [Jan. 1/12-13;] [ Dz.Ap. 2/41; ]  Ci, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni …….. [ Jak. 1/18; ]  Gdy zachęcił , na nowo narodził nas przez Słowo prawdy …….                                [1P. 1/23; ] Na nowo narodzeni nie z nasienia skazitelnego [ Ludzkiego ] Lecz z nasienia nieskazitelnego [Bożego ] , przez Słowo Boga [ 1P. 1/25; ]   A jest to Słowo, które było nam zwiastowane ……… Wielu ludzi myśli, że będzie mogło osiągnąć cel [ zbawienie ] bez udziału Boga, z własnego postanowienia i siły. Miliony ludzi umiera nie będąc pojednanymi z Bogiem według Bożego planu odkupienia człowieka przez ofiarę Syna Bożego Pana Jezusa Chrystusa, którą dokonał poprzez mękę i śmierć na krzyżu zbawiając rodzaj ludzki. Pan Jezus przykłada wielką wagę do nowego narodzenia mówiąc [ Musicie ] narodzić się na nowo .

 1. Czy jesteś narodzony na nowo z wody i z ducha?
 2. Jezus nie pyta czy masz dobre uczynki?

V. Tych, których Duch Boży prowadzi są Dziećmi Boga  [Rzym. 8/14;]

 • Życie według ciała : wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowanie, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo itp. … [ Gal.5/19-21; ].   Przykład: Arka Noego ST / NT 1P. 3/21; Arka

Niektórzy myślą, że tylko picie, palenie albo złodziejstwo jest grzechem, jakby inne nieprawości nie istniały, wszyscy ludzie potrzebują przemiany swojego życia.

 • Jeśli Duch nas prowadzi to owocem Ducha jest : miłość, pokój, uprzejmość, radość, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość itp. [ Gal.5/22; ]

Ci, którzy należą do Chrystusa ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami [Gal.5/24;]

 • Zatem: dobre uczynki, zewnętrzna poprawa życia , chodzenie do kościoła, spełnianie obowiązków religijnych, nie zastąpią nowo narodzenia, martwy człowiek-martwe uczynki, w Chrystusie przeznaczył nas Bóg do dobrych uczynków.

Co z moimi grzechami przeszłości – popełnionymi do dzisiaj . Jezus przyrównuje wielu ludzi podobnych do obłudników, którzy są grobami pobielanymi wewnątrz pełni łupiestwa, trupich kości i wszelkiego plugastwa. VI. Nauka Jezusa i Apostołów pokazana jest w pierwszym Kościele opisanym w Dziejach Apostolskich Jak przyjąć zbawienie, które przygotował Bóg:

 1. co mamy czynić mężowie bracia ….. [Dz.Ap.2/37,16/30;]
 2. upamiętajcie się (zawróćcie ) nawróćcie się ….. [Dz.Ap.2/38-39, 3/19;]
 3. wyznanie grzechów aby zamieszkało słowo ….. [Dz.Ap.19/18;, 22/16;]
 4. dać się ochrzcić w imię Pana Jezusa …….. [Jan.15/3;]

To głoszone Słowo oczyszcza nas , Jezus mówi ; ja jestem słowo , droga i prawda . VII. Od czego powinniśmy zacząć swoją naukę [Hb. 6/1-2;] Martwy człowiek martwe uczynki / Pokuta – żal za grzechy. UPAMIĘTANIE – METANOJA Całkowity zwrot w życiu człowieka , zmiana sposobu myślenia , odwrócenie od szatana i grzechu, a zawrócenie do Boga. [Rzym.12/2;] Bardzo Ważne – przeczytać.  [2Kor.5/17-19;] Usprawiedliwieni na sposób Boży z wiary , mamy pokój z Bogiem a nie własne usprawiedliwienie [Rzym. 5/1;] Sposób pojednania się człowieka z Bogiem …… przez ofiarę na krzyżu . Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim , że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz [Rzym. 1o /9;] Czy było już w Twoim życiu, że prosiłeś Jezusa: 1. Panie Jezu to Ty jesteś słowem, które oczyszcza poprzez krew , którą przelałeś na krzyżu za mnie …….. 2. Chcę Cię zaprosić do swojego życia i przyjąć jako osobistego Zbawiciela ……….. 3. Zamieszkaj i króluj w moim sercu przez swego ducha …….. 4. Odpuść mi moje grzechy ……… 5. Jezu zbaw mnie ….. Pastor Zboru w Żorach / Zbigniew Rękorajski

Dodane: 23/02/2014
Pastor - Zbigniew Rekorajski

Kazanie Biblijne

Żory, dnia 26.01.2014 r.

Kazanie Biblijne

Słowo Boże – 2 List do Tymoteusza 2/15;

15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.

Zadaniem jest wyjaśnianie Bożego Pisma i Jego znaczenia. Kazanie ma za zadanie zmieniać ludzi, którzy Go słuchają. Jeżeli nasze kazanie nie ma celu i zastosowania, daremnie je wygłosiliśmy. I. Kazanie wyjaśniające Nie każdy zgadza się z poglądem , że kazanie wyjaśniające , czy w ogóle jakiekolwiek rodzaj kazania , stanowią pilną potrzebę Kościoła. W niektórych kręgach utrzymuje się pogląd, że kazanie tak naprawdę powinno być zaniechane. Bieg czasu usunął je z życia, a teraz wskazuje na inne metody i obowiązki duszpasterskie, które mogą być skuteczniejsze i bardziej zdawać egzamin w teraźniejszości. Często człowiek stojący za kazalnicą ulega pokusą głoszenia wszystkiego, tylko nie zwiastowania Słowa Bożego – chętnie powie monolog na temat lewicowych czy też prawicowych systemów politycznych, wyjaśnia teorie ekonomii, nowe tendencje filozofii religijnej, stare religie, hasła oraz omawia współczesne trendy w dziedzinie psychologii,         o swojej żonie, dzieciach, problemach rodziny, w sprawach finansowych / pozytywnych czy negatywnych / ale to nie jest głoszenie Słowa Bożego i Jezusa Chrystusa. II. Ludzie potrzebują kazania wyjaśniającego Kaznodzieja nie głosząc Pisma Świętego , naraża na szwank swój autorytet , ponieważ nie konfrontuje słuchaczy ze Słowem Bożym, lecz ludzkim . Dlatego to nowoczesne kazania wywołują tylko ziewania, ponieważ brak w nich Boga i mocy Ducha Świętego. Bóg przecież mówi przez Biblię, która jest Jego słowem dla ludzi. Biblia jest największym przekazem, przez który zwraca się Bóg do każdego z nas. Dlatego kazania Biblijnego nie należy traktować jako „przestarzałej historyjki o Jezusie i jego miłości”. Poprzez głoszenie Słowa Bożego / Pisma Świętego / Bóg wchodzi w kontakt z ludźmi, aby przywieść ich do pokuty i zbawienia [ 2Tym.3/15; nie swoje opowiadania ] oraz do dojrzałości chrześcijańskiej w duchowym życiu [ 2Tym.3/16 – 17; ]. Nauka wynikająca z tekstu ; a) Pismo jest natchnione, b) pożyteczne do nauki, c) wykrywa błędy, d) wychowuje w sprawiedliwości. Kazanie wyjaśniające jest przekazywaniem biblijnych prawd, pokazanych dzięki historycznym, gramatycznym i literackim studiom jej tekstu, umieszczonego w odpowiednim kontekście, które to prawdy Duch Święty stosuje najpierw do osobowości i doświadczeń kaznodziei, a przez niego do słuchaczy. Czy – ja jako kaznodzieja, usiłuję nagiąć swoje myśli do Słowa Bożego, czy też używam Słowa, aby poprzeć swoje własne myśli. Biblia jest dla kaznodziei najwyższym kaznodzieją. Kaznodzieja wyjaśniając Biblię, konfrontuje z nią ludzi, zamiast robić na jej podstawie odczyt na temat historii czy archeologii. Ludzie nie po to przychodzą do kościoła, aby skazywać Judasz, Piotra czy Salomona, lecz aby osadzić siebie samych a nie innych ludzi. Na przykład : Wyobraźmy sobie że list Pawła adresowany do Koryntian, zawieruszył się gdzieś na poczcie i zamiast do Koryntian dotarł do Filipian. Filipianom trudno było by zrozumieć problemy, o jakich pisał Paweł, jako że żyli winnych warunkach niż ich bracia z Koryntu. Listy Nowego i Starego testamentu, podobnie jak proroctwa Starego Testamentu kierowane były do określonej grupy ludzi, którzy borykali się z konkretnymi problemami. Dlatego współczesne kazanie wyjaśniające pozostanie bez efektu , dopóki kaznodzieja nie zrozumie, że jego słuchacze także żyją pod określonym adresem i mają określone potrzeby i sposób myślenia czy wyobrażenia. W końcu kaznodzieja nie mówi do całego rodzaju ludzkiego, lecz do konkretnych osób, nazywając je po imieniu. Dar pastora – nauczyciela zakłada pełnienie obydwu funkcji – tak pastora / pasterza /, jak i nauczyciela. Kazanie jest częścią troski o dusze ludzkie, a troska o duszę wyraża się rozumieniem potrzeb zgromadzenia / trzody pośród, której ustanowił mnie Bóg / Duch Święty /. Dobry pasterz zna swoje stado. Niektórzy pasterze troszczą się o cudze stada, pośród których nie ustanowił ich Duch Święty i o cudze pole pracy. Kazanie powinno : wyjaśnić myśl Bożą, dowieść, że to jest prawdą, spowodować zastosowanie tej nauki przez słuchaczy aby osiągnąć Boży zamiar. III. Kazanie musi mieć cel Każdy kaznodzieja powinien zadać sobie pytanie: dlaczego mówi to kazanie? To oczywiste pytanie pociąga za sobą wiele niejasnych odpowiedzi. Na przykład : w niedzielne / przedpołudnie / popołudnie /, oczekuje się ode mnie, że powiem cokolwiek, dlatego mówię, w zeszłym tygodniu mówiłem z 1Mojż.rozdz.20, więc w tym tygodniu będę mówił z 1Mojż.rozdz.21, inni mówią bo chcą rzucić wezwanie ludziom / jakie motywacje mamy my / ? Takie cele dotykają wszystkiego i niczego nie trzymają się mocno konkretnej nauki . Niezależnie od tego, jak wspaniałe, czy nawet biblijne jest kazanie, jeżeli nie ma określonego celu, nie warte jest wygłoszenia. Ponieważ kaznodzieja nie ma pojęcia, po co w ogóle mówi to kazanie. Na przykład : Wyobraźmy sobie, że pytamy drużynę hokejową , / jaki jest cel hokeja ? / lub drużynę piłki nożnej czy piłki ręcznej. Na lodowisku mają wszystkie rodzaje działań czy na boisku – jazda po lodowisku / bieganie po boisku /, wbijanie krążka do bramki, atak, podawanie krążka czy piłki – ale celem drużyny powinno być pokonanie przeciwnika a nie tylko bieganie po boisku czy jeżdżenie po lodzie. Zespół, który nie ma zakorzenionego mocno swojego celu wewnątrz siebie, gra tylko dla rozrywki aby pobiegać po boisku. Nasuwa się pytanie : / Po co mówi się kazanie ? / Pastor , kiedy stoi twarzą w twarz przed zborem ma duży zasób środków do wykorzystania takich jak – wyjaśnia , ilustruje , napomina, uzasadnia i gestykuluje . Pożałowania godny jest jednak ten duchowny , który nie chce zrozumieć, że kazanie powinno w pływać na sposób życia słuchających, ponieważ musi mieć cel i zastosowanie w życiu słuchających. Na przykład : Nikt nie staje się lepszy dlatego tylko, że wie, iż Bóg stworzył niebo i ziemię . Szatan wie o tym także, jak wiedział również Ahab, Judasz Iskariota. Nikt nie jest lepszy dlatego tylko, że wie, iż Bóg tak umiłował świat, że dla jego zbawienia, dał swego syna pierworodnego. W piekle znajdują się miliony, które też o tym wiedzą. Prawda Biblijna / teologiczna / jest bezużyteczna dopóki nie jesteśmy jej posłusznymi. Celem nauczania Biblijnych doktryn jest doprowadzenie wszystkich do wymiarów pełni Chrystusowych w chrześcijańskim życiu. Pismo jest po to, abyśmy byli; przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła Boga [ 2 Tym.3/17;]. Nasze cele, powiedział apostoł Paweł Tymoteuszowi, wypełnimy poprzez: nauczanie doktryny, unikanie błędów w wierze i uczynkach, naprawianie zła, uczenie ludzi prawidłowego postępowania w życiu. Dlatego powinniśmy wiedzieć, co mamy głosić i jak to robić. Przygotować wspólnie przykładowe kazanie i pamiętać, że każdy musi zadać sobie pytania kiedy rozważa nad tekstem – takie jak: do kogo to mówione, / do konkretnej grupy, człowieka, zboru, kościoła / kto to mówi, / Bóg , Jezus, faryzeusz, diabeł , uczony, ktoś przypadkowy / dlaczego, / powinienem to wiedzieć albo zastosować / jak, / mogę to zastosować dzisiaj / po co, / mam to wiedzieć / czy to prawd , / kogo dotyczy / itd. Zakończenie:  Jakie będzie od dzisiaj moje podejście do Słowa Bożego.  Czy to czego nauczam doprowadzi ludzi do życia wiecznego. Dlaczego moje kazanie powinno mieć cel. Pastora Zboru w Żorach – Prezbiter / Zbigniew RĘKORAJSKI

Dodane: 23/02/2014
Pastor - Zbigniew Rekorajski

Charakterystyka biblijnego Kościoła

Żory, dnia 04.03.2014 roku Charakterystyka Bożego Kościoła Tekst: Mat. 16/18; , 1Kor. 12/27; Budowla, którą wznosimy musi opierać się na Słowie Bożym – Biblii. Bóg błogosławi swoje dzieło, nie ludzkie. I. Wszystkie społeczności potrzebują Biblijny fundament [ Ef. 2/19-20;] Wszystkie społeczności potrzebują biblijnego fundamentu do budowania ciała, Kościoła Boga żywego, którego założycielem jest sam Jezus Chrystus.W rezultacie prawidłoweg wejścia w relacje z Bogiem, już nie jesteśmy cudzoziemcami lecz wstąpiliśmy w przymierze, staliśmy się uświęconymi, domownikami Boga budującymi na Słowie Bożym. Jezus jest głównym pryncypium [ podłożem ] dla Kościoła, kamieniem węgielnym oraz Jego apostołowie, na których tchnął swego ducha. II. Natura Biblijnego Kościoła [ Ef. 1/22-23, 2/21-22;] [Mat. 6/33;] Naturą Biblijnego Kościoła nie są sprawy materialne, lecz szukanie Królestwa Bożego i jego mocy, sprawiedliwości oraz bycia otwartym na działanie Ducha Świętego. Ponadto musimy się poddać głowie Kościoła, wspólnie budując się na mieszkanie w Duchu. a) Co sprawia, że Kościół jest duchowy? [ Jan 4/23-24;] b) O co Kościół powinien zabiegać? [ 1Kor. 14/1-6, 12;] III. Odrzucenie kamienia budulcowego [Mar. 7/5-13;] [ Dz.Ap. 4/11;] Wielu budowniczych odrzuciło Boga i Jezusa Chrystusa jako kamień węgielny i podwalinę Boga Ojca w swoich budowlach i zachowują własną naukę mówiąc, że budują na przesłaniu Słowa Bożego. IV. Biblia ostrzega przed złymi nauczycielami [ 1Tym. 4/1-2; ] Biblia uczy nas szukać takiego rodzaju społeczności, gdzie będziemy mogli służyć Bogu w Duchu i w prawdzie. Paweł mówi, że Duch wyraźnie powiada, że w późniejszych czasach odstąpią ludzie od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. V. Potrzeba budowania na fundamencie Słowa Bożego [ 2Tym. 3/16;, 4/3-4; ] Musimy budować Kościół na fundamencie Słowa Bożego, zgodnie z nakazami Bożymi i z nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz Jego apostołów. Biblijny Fundament Kościoła Jezusa Chrystusa 1) Nauczanie z Pisma Świętego. [ Ef. 4/11-12, 16; ] [ Dz.Ap. 5/42;] 2) Modlitwa, społeczność, łamanie chleba i trwanie w nauce. [ Dz.Ap. 2/42; ] 3) Śmierć starego człowieka poprzez chrzest wodny. [ Rzym. 6/3-7; ] [ Gal. 2/20, 3/27; ] [ Kol.2/12; ] 4) Dary Ducha Świętego i posługi. [ 1Kor.12/4-11; ]                                                                      5) Chrzest w Ducha Świętego. [ Mat. 3/11;] 6) Uświęcenie i dyscyplina życia duchowego. [ 2Tym. 4/2;] [ Hb.12/14;] 7) Niesienie pomocy biednym i sierotom, ofiarność. [ Jak. 1/27;] 8) Składać świadectwo pośród ludzi nie należących dodo Jezusa. [ Mat. 10/32-33;] [ Łk. 9/26;] 9) Oddawanie chwały Bogu modlitwą duchem, rozumem oraz śpiewem. [ 1Kor. 14/2,14-17;]  10) Wzór Zgromadzenia Bożego. [ 1Kor.14/23-26;] 11) Wieczerza Pańska w Kościele i jej ważność. [ Jan 6/53-57;] 12) Przygotowanie pracowników i sług do służby. [ Ef. 4/12-13;] [ 2Tym. 2/2;] VI. Kościół / εκκλησια [ wywołani, wyrwani ] 1. Kościół nie jest budynkiem [ Dz.Ap. 7/48, 17/22-24;] 2. Prawdziwi czciciele Boga Ojca [ Jan 4/20, 23-24;] 3. Kościół to więcej niż budynek [ 1Kor. 1/2;] VII. Kościół to reprezentanci Boga i Pana Jezusa [ 2Kor. 5/19-20;] Kościól to wybrani, wywołani, wezwani ludzie [ 2Mojż. 19/6;] [ Jan 15/16;]. Kościól jest ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętgo, jak również nasze ciało z osobna jest członkiem, którego głową jest Jezus Chrystus. [ 2Tym.1/14;] [ Dz.Ap. 8/15-16;] [ 1Kor. 3/16;] [ Ef. 1/22;]      [ Kol. 1/8;] W prawdziwym Biblijnym Kościele Jezusa Chrystusa, Duch Święty nie jest postacią rezerwową ale konieczny do wzrostu Kościoła. Ponieważ istotą żywego, świętego i czystego Biblijnego Kościoła jest suwerenne poruszanie się Ducha Świętego pośród odkupionych ludzi.                [Dz.Ap. 9/31;] Wewnątrz Biblijnego Kościoła Kościół został założony poprzez samego Pana Jezusa, który położył za niego życie umarł i zmartwychwstał oraz posłał Ducha Świętego ”w dzień pięćdziesiątnicy” ( ημεραν της πεντεκοστες ) od tego momentu zaczął działać żywy Kościół [ Dz.Ap. 1/1-8;], w którym Chrystus jest naszym zbawicielem, uzdrowicielem, daje służby, chrzci Duchem Świętym oraz troszczy się o swój Kościół będąc z nim, aż do skończenia świata. Jezus przyoblekł Kościół w niebiańską moc i obdarował wszystkim co jest potrzebne do Bożego życia i wzięcia największych obietnic. [ 2P.1/3-4;] 1. Członkostwo: przez przyjęcie słowa , narodzenie z Ducha [Jan.1/12-13;, 3/5-8;], chrzest, czyli zanurzenie w Chrystusa Jezusa (Ciało) Kościół. Podobnie Duch Święty napełnia Kościół, ludzi, którzy są jego członkami prowadzeni przez Niego. [ Rzym.8/14;] 2. Społeczność: jest niemożliwe żyć chrześcijańskim życiem w pełni tego słowa znaczeniu bez życia wspólnie ze społecznością dzieci Bożych. Biblia nie zna takiego pojęcia jak samotne chrześcijaństwo. W Nowym Testamencie prawdziwe chrześcijaństwo uświęca się i oczyszcza podczas wspólnych społeczności. [ 1Jan.1/7;], [ Dz.Ap.2/42;] 3. Służby: jedną tylko służbą nie można budować Kościoła Jezusa Chrystusa np.: ewangelizować czy prorokować. Kościół nie jest budowany na własnym fundamencie lecz ma być budowany na Jezusie i kierowany przez Ducha Świętego, który daje dary ludziom w Kościele . Prawdziwy Kościół popiera manifestacje Darów Ducha Świętego i ustanowienia Jezusa [Ef.4/11-12;] . Paweł pokazuje potrzebę i zależność każdego członka w Kościele od Jezusa Chrystusa. Jako rodzina Boża, my nie możemy traktować Kościoła jak zwykłej ludzkiej organizacji, pracują i szukając naszej indywidualnej sławy czy zaspokojenia osobistych ambicji, unikając niesienia ciężaru służby. [1Kor.12/21;, 27-28;] Wykonywanie pracy jako przywódcy na jakimkolwiek poziomie, zobowiązuje nas zawsze do pokory. [1P.5/4-5;] Jedną z cech przywódców w Kościele jest opieka nad stadem Bożym, które Jezus nabył własną krwią. [ Dz.Ap.20/28;] Przywódcy nie powinni postępować jak ”Diotrefes” lecz powinniśmy pracować w Panu jak ”Gajus”, który żył w prawdzie. [ 3Jan.w.1-9;] 4. Jego Dary: ciało powinno kontynuować dalej to co Jezus zaczął czynić i nauczać [Dz.Ap.1/1;]. Dary Łaski i Dary Posługi objawiają obecność Ducha Świętego w życiu i służbie Kościoła [Ef .4/7;] [1 Kor.12/7-11;] [Rzym.12/3-8;] [1 P.4/10-11;]. 5. Chwała: życiem Kościoła nie jest tylko spotykanie się lecz konkretny cel istnienia, czynić ludzi uczniami Jezusa, kiedy Kościół śpiewa, ludzie nie uczą się poprawnego życia czy dyscypliny. Potrzebujemy nie tylko wierzyć, śpiewać czy modlić się ale musimy wiedzieć w co wierzymy i czy to jest zgodne z Pismami. [ Dz.Ap.2/47;] 6. Kościół ma być Świadkiem: każdy zgodnie z powołaniem i przeznaczeniem w Kościele ma wykonywać służbę i świadczyć czego dokonał Bóg w jego życiu. [Dz.Ap.1/8;] [Mat.28/19-20;] [Mar.5/19-20;] [Jan.4/39-42;] 7. Wierność: wierność to wypełnianie Słowa Bożego. Wierność powinna być charakterystyczną cechą Bożego ludu i wnętrza Kościoła. Odpowiedzialność każdego członka w Kościele za gorszenie i niewiarę [ Mar.9/42-48;] . My powinniśmy przeciwdziałać upadkowi moralności w społeczności ludu Bożego , gdzie zajmujemy stanowisko rządcy . Przywódcy (Słudzy) i członkowie powinni pamiętać o wierności Bogu .Wewnątrz Kościoła musi być owoc Ducha Świętego , którym jest wierność [Gal.5/22 f;]. Zgorszenie faryzeuszy prawdą [Mat.15/1-4,11-13;]. 8. Jedność: wewnątrz Kościoła musi panować jedność nauki i rozumienia postanowień Bożych oraz sposobu działania Boga w Kościele [Ef.4/1-7,16;]. Jezus jest głową my jesteśmy tylko Jego współpracownikami [1Kor. 3/7-9;]. 9. Świętość: Kościół powinien utrzymać prawdziwą świętość. Trwanie w prawdzie może być dokonane poprzez nauczenie słowa i dyscyplinę. Życie pokazuje czy Kościół ma naturę Jezusa [ Hb.12/14;] [1P.1/15-16;]. Kościół nie powinien zapominać, że ma cierpieć dla ewangelii i świętego życia oraz , że jest zdolny walczyć w duchowej bitwie. Chrystus Jezus pokonał grzech i diabła [Dz.Ap.14/19-20;]. Na koniec bardzo ważne zadania dla Kościoła Bożego: głoszenie Słowa w dobrych i złych czasach ( 2Tym. 4/1-2;), prawidłowe i należyte wykładanie Słowa ( 2Tym. 2/15), nie odpaść od wiary przez błędną naukę ( 1Tym. 6/20-21;). Pastor Zboru w Żorach – Zbigniew RĘKORAJSKI

Dodane: 23/02/2014